کمیته برگزار کننده

  • دانشگاه الزهرا
  • زیست بوم تولید محتوای دیجیتال ابر زندگی

تیم اجرا
دبیر رویداد: حامد خردبخش رییس مرکز نواوری شکوفایی دانشگاه الزهرا
رییس رویداد: انسیه خزعلی رییس دانشگاه الزهرا

مربیان:
مهین سهرابی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
میترا معنوی راد عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
ناهید رحمان پور عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
مریم مونسی سرخه عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
نسترن افشم دکترای کارآفرینی دانشگاه تهران
نگار خسرویدکترای کارآفرینی دانشگاه تهران

اسامی داوران:
حامد خردبخش رییس مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه الزهرا
رضا عزمی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
سیف احمدیان مشاور سازمان فناوری اطلاعات
رضا الفت نسب دبیر انجمن کسب وکار اینترنتی
شاه محمدی مدیرعامل شرکت اینترنت اشیا

دبیر علمی :مهندس اسدی مدیرمرکز پژوهشی فناوری و سبک زندگی دانشگاه صنعتی شریف

دبیر اجرایی:محمد مهدی حاج بابایی