جوایز رویداد

جوایز رویداد کارآفرینی زنان یاس به شرح زیر است:

 

جوایز عناوین
۵۰ میلیون ریال + تندیس جشنواره + لوح تقدیر تیم اول
۳۰  میلیون ریال + تندیس جشنواره + لوح تقدیر تیم دوم
۲۰ میلیون ریال + تندیس جشنواره + لوح تقدیر تیم سوم