برنامه زمانی

 

ردیف موضوع تاریخ
۱ فراخوان رویداد ۱۰بهمن
۲ مهلت ثبت نام و ارسال ایده ها تا ۳ اسفند
۳ زمان برگزاری رویداد ۵ اسفند
۴ داوری اولیه طرح ها  ۸ اسفند
۵ مهلت تکمیل و اصلاح طرح ها  ۱۴ اسفند
۶ برگزاری اختتامیه  ۱۶ اسفند